Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej
do opiniowania ofert.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 t.j.) oraz Uchwały nr XXXVI/469/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Katy Wrocławskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku w zakresie:

· Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

· Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

· Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

· Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

· Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W skład Komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie reprezentują podmiotów biorących udział w konkursie, nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Od członków komisji oczekuje się doświadczenia w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz umiejętności oceniania projektów przedstawionych przez oferentów.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić do wybranego obszaru tylko 1 kandydata.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonywać na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) (osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie w Biurze Obsługi Interesanta. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu nie później niż do 23.03.2018 r.

O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 30.03.2018 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

Monika Romańska

Inspektor ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Tel. (71) 390-51-72

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

 

Załączniki do pobrania

1 Oświadczenie.docx (DOCX, 30KB) 2018-03-16 10:18:20 16 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Romańska 16-03-2018 10:15:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 16-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Romańska 16-03-2018 10:18:20